×

Historie hledání

ProfiPower odrezovač 1903192 Ean: 4051641014860

  • Kód výrobce: 1903192
  • Objednací kód:
  • Název: Odrezovač
  • Ean: 4051641014860

ProfiPower Odrezovač (RustRemover) 500ml

Rychle uvolňuje zadřené či zrezivělé šrouby a přilepené díly.

Rychle proniká do těžko přístupných míst.

Během chvílky uvolní upevněné, přilepené nebo rezavé spoje. Zároveň předchází dalšímu zrezivění.

Jedinečný a revoluční způsob aplikace pomocí duální trysky s pevně nastavitelným stříkacím brčkem.

 

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C10, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatů. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý provodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříjejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstaňte obsah/obal podle úředních předpisů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004 >= 30 % alifatické ulovodíky, < 5 % fosforečnany.

objem: 500 ml

Konkurence

Referenční